Beleidsplan

Uitgangspunten

 • In samenwerking met de lokale overheid, het onderwijs, ondernemers, organisaties, instellingen en vrijwilligers Flevoland dementievriendelijker maken
 • De samenwerking tussen informele en formele ondersteuners in het netwerk te versterken
 • Het organiseren en uitbouwen van activiteiten voor de doelgroep en hun omgeving
 • Begeleiding en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en stagiaires
 • Vanuit de Odense-Alliantie werken om het Odensehuis op een structurele basis voort te zetten en het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verspreiden
 • Vanuit het Landelijk Platform Odensehuis Nederland werken om het Odensehuis Flevoland op een structurele basis voort te zetten en het concept Odensehuis als betekenisvolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verspreiden
 • De opgedane expertise te delen en het gedachtegoed breder te verankeren


Visie en werkwijze Odensehuis Flevoland

Kwaliteit van leven staat centraal

In het Odensehuis staat de kwaliteit van leven centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor mensen met dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als mogelijk te blijven voortzetten. In het Odensehuis wordt ondersteuning geboden uitgaande van de menselijke maat. Het streven is dat mensen met dementie zo lang mogelijk met ondersteuning van mantelzorgers, familie en vrienden zelfstandig kunnen functioneren en zoveel als mogelijk nog op een plezierige manier deel kunnen nemen aan de samenleving.

Hierbij wordt gestimuleerd dat de talenten, die mensen hebben, worden benut. Een Odensehuis wil perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun mantelzorgers in een isolement belanden.

Kernwaarden en organisatie

Binnen de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en mantelzorgers neemt het Odensehuis een specifieke plek in. Zij onderscheidt zich door onderstaande kernwaarden, die bij ons en in andere Odensehuizen terug te vinden zijn.

Open karakter en laagdrempelig

Mensen met dementie of geheugenklachten, mantelzorgers, familie en vrienden kunnen terecht voor advies, ondersteuning en ontmoeting. Het Odensehuis is als inloophuis laagdrempelig. Een indicatie of een diagnose is niet nodig om mee te doen. De focus ligt op mensen met beginnende dementie en jonge mensen met dementie omdat het Odensehuis voor deze groep een goed antwoord biedt op de vraag om ondersteuning en een zinvolle invulling van de dag.

Organisatie van, voor en door participanten/deelnemers

In het Odensehuis dragen de participanten (mensen met dementie, mantelzorgers en vrijwilligers) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de organisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelf organiserend vermogen die iedereen in meer of mindere mate bezit. De mensen die regelmatig in het Odensehuis komen nemen op een of andere manier allemaal deel aan het draaiend houden van het huis en de activiteiten die worden ondernomen.

Iedere participant levert met zijn/haar vermogens en talenten een bijdrage aan het reilen en zeilen van het Odensehuis. De participanten vormen het hart van de organisatie.

Mantelzorgers, vrijwilligers en betrokken ondernemers en instellingen hebben daarbij een essentiële rol. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken.

Eigen regie

Mensen met geheugenklachten en beginnende dementie (ondersteund door hun mantelzorger) bepalen zelf op welk moment, hoe vaak ze willen komen en wat ze willen doen. Zij hebben hierbij zelf de regie en keuzevrijheid. Dit geldt ook voor mantelzorgers en andere naasten. Niets hoeft, alles kan. In die zin is het Odensehuis een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is.

 • Emancipatie en empowerment
  Het Odensehuis biedt mensen met (beginnende) dementie een zinvolle invulling van de dag, waardoor hun gevoel van eigenwaarde toeneemt. Tegelijkertijd zorgt het Odensehuis ervoor dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de samenleving en dat de omgeving dementie leert herkennen, begrijpen en leren accepteren. In die zin wil een Odensehuis een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe rond dementie en voorkomen dat mensen worden uitgesloten.
 • Mantelzorgondersteuning
  Een Odensehuis biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers. Zij delen hun kennis en ervaring in het omgaan met mensen met dementie en ondersteunen elkaar.
  Mantelzorgers vinden steun bij lotgenoten en kunnen deelnemen aan gespreksgroepen. Hierdoor versterken zij hun eigen netwerk.
 • Vrijwilligers
  Het Odensehuis is een vrijwilligersorganisatie. Er zijn ook vrijwilligers actief. Ook hierbij staat de inzet van de talenten van een vrijwilliger centraal. Het Odensehuis werkt met competentieprofielen voor vrijwilligers.
  Kerncompetenties zijn samenwerking, flexibiliteit, klantgerichtheid en persoonlijk leiderschap. Het Odensehuis biedt vrijwilligers de mogelijkheid om zich te ontwikkelen.
 • Vernieuwing en samenwerking
  Het Odensehuis wil een bijdrage leveren aan cultuurverandering van het reguliere aanbod van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Vanuit de eigenheid van het Odensehuis wordt er samengewerkt met andere organisaties. We werken aan een dementievriendelijke omgeving en proberen ons te blijven vernieuwen door de continue ontwikkeling van uiteenlopende projecten.
 • Sociale Benadering van dementie
  De aanpak van het Odensehuis komt overeen met wat hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie Anne Mei The de sociale benadering van dementie noemt.anne-meithe.nl/sociale-benadering-dementie.html
 • Locatie, openingstijden en contactgegevens
  Odensehuis Flevoland
  Heraldiek 2A
  8255 DM  Swifterbant
  Iedere vrijdag van 13:30 – 16:00 uur
  website: www.odensehuisflevoland.nl
  email: voorzitter@odensehuisflevoland.nl